Κριτές

Οι κριτές που θα βαθμολογήσουν τις φωτογραφίες που φορτώθηκαν στα Wikimedia Commons για το ελληνικό μέρος του διαγωνισμού Wiki Loves Earth είναι:

  1. Ιωάννης Πρωτονοτάριος, Βικιπαιδιστής και εκπαιδευτής ΙΕΚ φωτογραφίας
  2. Μαρίνα Καραευαγγέλου, γεωλόγος και ερασιτέχνιδα φωτογράφος
  3. Ariel Glenn, υπάλληλος WMF & ερασιτέχνης φωτογράφος
  4. Γεώργιος Γιαννόπουλος, Βικιπαιδιστής, εκπαιδευτικός & ερασιτέχνης φωτογράφος
  5. Badseed, Διαχειριστής στη Βικιπαίδεια (el.wp) και στο Wikimedia Commons & ερασιτέχνης φωτογράφος